Apr - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
     
 
 
     
 
      คู่มือการประเมิน ITA 2564
      พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
      พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
      พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
      คู่มือการลา
      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      คู่มือให้บริการประชาชน
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
      แผ่นพับ คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      คุ่มือสำหรับประชาชน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์
      คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
      คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
      คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
      คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือแจ้งแบะแสการทุจริต
      คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)
      คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช)
      คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 | 2 | 3 | 4 |