Feb - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
     
 
 
     
 
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 |