Feb - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทัพยายท้าว 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป้าสำเนียง นันทมานพ ถึงห้องแถว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทัพยายท้าว 1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป้าสำเนียง นันทมานพ ถึงห้องแถว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปากโลง  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุข 1 หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 12 ม.ค. 2564 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุข 1 หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 21 ธ.ค. 2563 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุข 1 หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุข 1 หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ 3 พร้อมรางระบายน้ำ  [ 4 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 20 ส.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึง บ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.2 ครั้งที่ 2  [ 24 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2563  [ 15 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 12 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 5 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 5 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาษประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึง บ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.2  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 พ.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 7 พ.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้านนางมะลิ สีวงษ์ชมภู ถึงบริเวณที่ดินนายวินัย สีมา พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 1 พ.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เริ่มจากบ้านนางมะลิ สีวงษ์ชมพู ถึงบริเวณที่ดินนายวินัย สีมา พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 30 เม.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 30 เม.ย. 2563 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |