May - 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 14 พ.ค. 2563 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 7 พ.ค. 2563 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้านนางมะลิ สีวงษ์ชมภู ถึงบริเวณที่ดินนายวินัย สีมา พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ลฬ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 1 พ.ค. 2563 ]  
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เริ่มจากบ้านนางมะลิ สีวงษ์ชมพู ถึงบริเวณที่ดินนายวินัย สีมา พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 30 เม.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรางจิก 1 เริ่มจากบ้านนายชนิด มณีทอง ถึงบ้านนายตึ๋ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 30 เม.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 30 เม.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณบ้านนายณรงค์ คล้ำดำ ถึงบริเวณบ้านนายตุ๋ย รัตนบำรุง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 17 มี.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 มี.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  [ 3 มี.ค. 2563 ]
ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 มี.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาในหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 17 ก.พ. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 30 ม.ค. 2563 ]
ประกาศประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายในหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 9 ม.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ม.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ม.ค. 2563 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปาภายในตำบลหนองปากโลง เริ่มจากหอถังประปานายพิชัย กิตติศักดิ์สุนทร เชื่อมต่อภายในตำบล  [ 29 ส.ค. 2562 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปาภายในตำบลหนองปากโลง เริ่มจากหอถังประปานายพิชัย กิตติศักดิ์สุนทร เชื่อมต่อภายในตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 13 ส.ค. 2562 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายประปาภายในตำบลหนองปากโลง เริ่มจากหอถังประปานายพิชัย กิตติศักดิ์สุนทร เชื่อมต่อภายในตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 24 ก.ค. 2562 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ซอยข้างร้านนางสมบุญ โขวุฒิธรรม (แอ้ว) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 19 ก.ค. 2562 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |