Apr - 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 27 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองาปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 22 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองาปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 14 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 14 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะบียน 87-0482 นครปฐม กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะบียน 87-0482 นครปฐม กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563  [ 7 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน สำนักงานปลัดฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 พ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 เม.ย. 2563 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 เม.ย. 2563 ]
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |