May - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  [ 10 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง ที่วางแขน และล้อเลื่อน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 9 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง ที่วางแขนและล้อเลื่อน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 9 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงน 427 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงน 427 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 พ.ค. 2561 ]
>> ปนะกาศประชาสัีมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาบริการยกขึ้น-ลงพร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า และตู้คอนโทรลระบบประปาบาดาลนายสุจินต์ ซื่อสัตย์ ม.6  [ 2 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการยกขึ้น-ลง พร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า และตู้คอนโทรล ระบบประปาบาดาลนายสุจินต์ ซื่อสัตย์ ม.6  [ 2 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง ที่วางแขน และล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบเบาะหนัง มีพนักพิง ที่วางแขนและล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสาหลักนำโค้งที่มีส่วนผสมของยางพารา บริเวณถนนสายบ้านหนองปากโลง หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ตีเบอร์คุม 270001-300000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ตีเบอร์คุม 270001-300000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ  [ 11 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 8 รายการ  [ 11 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย แบบกระดาษต่อเนื่อง (ตีเบอร์คุมใบเสร็จ)  [ 11 เม.ย. 2561 ]
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |