Feb - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0482 นครปฐม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0482 นครปฐม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 21 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง 36 รายการ โดยวิธีเฉะพาะเจาะจง  [ 11 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |