Apr - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (ตีเบอร์คุมใบเสร็จ 30001-48000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )  [ 31 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อแบบพิมพ์เสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย แบบกระดาษต่อเนื่อง (ตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ 112001-126000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 31 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (ตีเบอร์คุมใบเสร็จ 30001-48000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )  [ 30 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย แบบกระดาษต่อเนื่อง (ตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ 112001-126000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขงน 427 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 27 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขงน 427 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 27 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านนายไพโรจน์ โขจุลธรรม  [ 26 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านนายไพโรจน์ โขจุลธรรม  [ 26 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจว 106 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจว 106 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 5253 นฐ จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 5253 นฐ จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 5253 นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 23 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 23 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษวัสดุ  [ 13 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 12 มี.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 12 มี.ค. 2563 ]  
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |