Jan - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขจว 106 นฐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขจว 106 นฐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-2655 นครปฐม กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-2655 นครปฐม กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/63 รองรัรบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-8384 นฐ จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-8384 นฐ จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 12 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 12 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ) พร้อมเปลี่ยนสำหรับ 5 จุด จำนวน 2 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ) พร้อมเปลี่ยนสำหรับ 5 จุด จำนวน 2 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายยศสรัล พิมพา พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายยศสรัล พิมพา พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 ม.ค. 2564 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงน 427 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงน 427 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนสำหรับโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนสำหรับโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |